افسانه های ترسناک خوناشام ها در اروپا

1/1/2021, 7:12:04 PM


به گزارش سایت تاریخ جهان، "خون‌آشام" در افسانه‌ها و خرافات مردم اروپا، موجودی زنده‌است که شب‌ها از گور بیرون آمده و برای تغذیه خود از خون مردم می‌مکد.


در داستان‌های زیادی خون‌آشام‌ها مردم را به بردگی می‌کشند و خود آنها را نیز به خون‌آشام تبدیل می‌کنند.یک قبر قفل و حصارکشیده شده "عصر ویکتوریا" که احتمال می داده اند صاحب آن یک "خون آشام" بوده است!!
در افسانه ها آمده‌است که خون اشام ها دارای ۲دندان نیش بلند هستند که در گردن قربانی فرو می‌کنند و انها را می‌کشند. افسانه ها قدرتهایی فوق طبیعی به این موجودات نسبت می‌دهند .


آنها می‌توانند از گوری به عمق ۲ متر از میان خاک و سنگ بیرون بیایند.می‌توانند خود را یه شکل گرگ و خفاش درآورند یا به آسانی تبدیل به مه شوند و از سوراخ کلیدها رخنه ی درها بدرون اتاقها بخزند.کیف مخصوص شکار ومپایر سال 1890


رسم بر این است که برای دور کردن خون آشام‌ها طلسم‌های ویژه‌ای استفاده شود. برای کشتن او باید سرش را از تن جدا کرد و میخی بلند را به قلب او فرو کرد.


قصه خون آشامها به شکل امروزی در قرن شانزدهم و از بالکان پا گرفت.


در قرن هفدهم مسافرانی که از بخش مرکزی اروپا می‌آمدند افسانه های هولناکی از موجودات خون آشام و خبیث نقل می‌کردند.اسکله یک مظنون به خونآشام بودن که تیری چوبی به قلب او فرو شده است


وحشت خون آشامها در مجارستان قرن هجدهم آنچنان گسترش یافت که هیئتی از طرف دولت مجارستان مسئول بررسی موضوع شد.دسته بندی هابرچسب ها

  • جادوگری
  • جادوی سیاه
  • تاریخ اروپا
  • رازالود
  • تاریخ جهان
  • تاریخ
  • خوناشام
  • دراکولا
  • عصر ویکتوریا
  • ومپایر