تاثیر متقابل ذهن و جسم

۱۳۹۹/۱۲/۱ - ‏ ۱۲:۰۰:۵۸


به گزارش سایت تاریخ جهان، در آزمایشی که بسیار مشهور شد، جان بارگ و همکارانش از گروهی از دانشجویان دانشگاه نیویورک خواستند تا با پنج کلمه یک جمله بسازند. به یک گروه از دانشجویان کلماتی داده شد که نیمی از آنها با پیری در ارتباط بودند (مانند فراموشکار، خاکستری و چین و چروک).


وقتی دانشجویان این تمرین را به پایان رساندند، از آنان خواسته شد به اتاقی در انتهای سالن بروند و تمرین دیگری را انجام دهند. در واقع تمرین بعدی پیمودن همین مسافت کوتاه بود. پژوهشگران، بدون جلب توجه، زمانی را که افراد صرف کرده بودند تا از این سوی سالن به آن سویش بروند اندازه گرفتند. همان گونه که بارگ پیش بینی کرده بود، افرادی که با کلمات با مضمون پیری جمله ساخته بودند به شکل بارزی کُندتر از افراد گروه دیگر این مسیر را پیموده بودند!


همهٔ اینها بدون هیچ گونه آگاهی صورت گرفته بود و فکر سالمندی به خودآگاهی این افراد نیامده بود، با این وجود، رفتارشان تغییر کرده بود. این پدیدهٔ بحث برانگیز را «پیش زمینه سازی» یا (اثر زمینه بر افکار و اعمال) می نامیم.پیوند فکر و عمل «دو طرفه» عمل می کند. پژوهش دیگری که در دانشگاهی در آلمان صورت گرفت، درست شکل معکوس پژوهش فوق بود. از دانشجویان خواسته شده بود تا به مدت پنج دقیقه با سرعت سی گام در دقیقه (که در حدود یک سوم سرعت معمولشان بود) در اتاق راه بروند. پس از این رخداد کوتاه، شرکت کنندگان در پژوهش در تشخیص کلمات مربوط به سالمندی (نظیر فراموشکار، پیر و تنها) سریع تر از کلمات دیگر عمل کردند.


نتیجه اینکه اگر ذهن شما «پیش زمینه سازی» شده باشد که به سالمندی بیندیشید، شما تمایل دارید که مانند سالمندان عمل کنید و از آن سو، حرکت کردن مانند سالمندان نیز فکر کردن به سالمندی را تقویت می کند.


تفکر سریع و کُند 

دانیل کانمندسته بندی هابرچسب ها

  • روانشناسی
  • بدن انسان
  • روانکاوی
  • حیات هوشمند
  • تاریخ جهان
  • مدیریت
  • مدیر
  • مغز
  • تاریخ
  • طب سنتی