تخریب کلیسای «مسیح نجات دهنده» در زمان «ژوزف استالین»

6/14/2020, 5:30:45 PM

تخریب کلیسای بزرگ "مسیح نجات دهنده" در مسکو توسط کمونیست ها در زمان "ژوزف استالین" و در تاریخ 1931 صورت گرفته است .

کمونیست ها این جمله مارکس که دین افیون توده هاست را سر لوحه قرار داده بودند و علیه مذهب می تاختند کلیساها و مساجد را نابود می کردند و بنای ماتریالیست مارکسیست را در شوروی بر پایه نظام پلیسی پایه گذاری کردند .

بیش از 40 سال وقت صرف بنای این کلیسای باشکوه شده بود تا اینکه در سال 1812 ساخته شد.

کمونیستها دین را ابزار طبقه حاکم برای استثمار طبقه کارگر میدانستند.

به قول برتراند راسل :"حتی کسانی که به پرستشگاه ها گریختند ؛ تا به زیر سقف خدایان پناه ببرند نیز در امان نماندند. بی‌رحمی آدمی حرمت خدایان را نیز لگدمال کرد".دسته بندی هابرچسب ها

  • تاریخی
  • فرهنگی
  • تاریخ معاصر
  • سیاست