تخریب کلیسا های روسیه به دست کمونیست ها

12/8/2020, 12:25:33 AM

به گزارش سایت تاریخ جهان، کلیساهای مسیحی در روسیه غالبا روی مکان هایی بنا شده اند که پیش تر مکانهای مقدس ملحدان و مشرکان بودند.


خدایگان ها و بت هایی که شاهزاده های مسیحی، مردم را وادار به طرد و نفی آن ها کرده بودند، در خفا به حیاتشان ادامه دادند.برای مثال، والوس بتی که بنا به باورهای الحادی قدرت نامحدودش را در زادن و نابود کردن متناوب دنیای طبیعی آشکار می ساخت، به ولاسی مقدس قدیسی معجزه گر در خدمت خداوند احد واحد تغییر شکل داد.


پران، بتی که نزد ملحدان خدای رعدوبرق بود، به ایلیای پیامبر مبدل شد که می توانست طوفان به راه اندازد. و به این ترتيب لذت بردن الحادی از طبیعت، یا به تعبیری پرستش مشرکانه طبیعت و خداانگاری طبیعت، در روح و جان روس های مسیحی شده باقی ماند.


روس ها به همان سهولت و نشاطی معابد عظیم ارتودکسیشان را در دوران بعد از انقلاب، به فرمان بلشویکها، نابود کردند که هزار سال پیش اماکن مقدس الحاديشان را به فرمان شاهزادگان مسیحی نابود کرده بودند؛ شباهتی عجیب و حیرت آور. اعتقادات روس های تمامی مناطق مذکور در هزار سال گذشته آمیزه ای از الحاد و مسیحیت ارتودکسی بوده است. و به این ترتیب، جادوگران ملحد و شفادهندگان موحد دوش به دوش هم در این هزار سال زیسته اند؛ شفادهندگان موحد شفا داده اند، و جادوگران ملحد طلسم کرده اند یا طلسم شکسته اند .


 سیبری و ماورای ولگا مراکز این مذهب عجیب ارتودکسي توده ای بوده اند .

تخریب کلیسای اصلی مسیح نجات دهنده در مسکو، روسیه.1931در سال 1931 کمونیست ها دست به تخریب گسترده کلیساها در شوروی زدند.آنها عقیده داشتند دین افیون توده هاست. آنها دین را ابزار طبقه سرمایه دار برای حفظ حکومتشان بر کارگران می دانستند.دسته بندی هابرچسب ها

 • جادوگری
 • روس‌ها
 • کمونیسم
 • عکس تاریخی
 • ادیان
 • تاریخ ادیان
 • استالین
 • کاهن
 • تاریخ جهان
 • تناقض
 • تجدد