دیوار چین، دیواری از جنس مردگان

12/3/2020, 6:33:23 PM

به گزرش سایت تاریخ جهان، دیوار چین به طول ۶۰۰۰ هزار کیلومتر در مدت یک قرن بابکار گیری نیروی چندین میلیون برده و اسیر جنگی ساخته شد تا نماد قدرت و یکی از اعجایب معماری عصر باستان و یادمانی از یک تمدن برای آیندگان باشد اما این دیوار که برای جلوگیری از نفوذ وحشی ها و متجاوزین ساخته شد خود بزرگترین نماد و سمبل وحشیگری است . انبوه گردشگران در دیوار چین


بیش از یک میلیون برده و اسیر جنگی که در طول این یکصد سال در اثر فشار و ضرب شلاق مردند در جرز این دیوار گذاشته شدند و جزیی از ملات لابلای سنگ ها شدند .


 بردگانی که هر روز در طول این سازه عظیم مجبور بودند با چشمان اشک آلود همقطاران و دوستان ناتوان و مرده خویش را در لابلای سنگ ها بگذارند و روی آن را بپوشانند و هر روز در هراس باشند که نوبت خودشان چه وقت خواهد بود و مقبره انان کدام قسمت از این دیوار مخوف خواهد بود.آژدهای خون آشامی بنام دیوار چین شاهکار عظیم جنایت علیه بشریت و بزرگترین گورستان  بردگان و اسیران جنگی درجهان است


دیوار چین در سال 1890

دسته بندی هابرچسب ها

  • باستان شناسی
  • جغرافیای سیاسی
  • بناهای تاریخی
  • جنایات جنگی
  • عکس تاریخی
  • چین
  • وحشتناک
  • تاریخ جهان