زنان بیگناه چینی در جنگ جهانی دوم که "بردگان جنسی" ژاپنی ها شدند

1/27/2021, 10:29:48 PM

به گزارش سایت تاریخ جهان، ژاپن به عنوان کشوری امپریالیستی در خلال جنگ جهانی دوم دامنه تجاوزات سرزمینی خود را به کشورهای چین و کره کشاند.


با اشغال این کشوره ژاپن تجاوزات جنسی بسیار گسترده‌ای را به نوامیس نژاد زرد روا داشت. تا جایی که در یکی از شهرهای چین زنی باقی نمانده بود که مورد تجاوز جنسی نظامیان ژاپنی قرار نگرفته باشد.


این وقایع هولناک به قصد تحقیر تاریخی یک ملت انجام می‌شد. در کنار این تجاوزات، زنان زیادی از خانواده‌شان به اجبار ژاپنی‌ها جدا شدند و به بردگی جنسی کشیده شدند.تاریخ تعداد این زنان را ۲۰۰ هزار نفر از کشورهای مختلف آسیای شرقی که اکثرا چینی و یا کره‌ای و برخی فیلیپینی بوده‌اند ثبت کرده است.


این زنها گاهی در روز 20 تا 30 بار مورد تجاوز قرار گرفته شده و از خشونتهای جنسی و جسمی و بارداری های ناخواسته از رنج می بردند.پس از جنگ بسیاری از این زنان توسط ژاپنی ها برای جلوگیری از رسوایی ملی کشته شدند.دسته بندی هابرچسب ها

  • جنگ
  • جنگ جهانی دوم
  • جنایات جنگی
  • عکس تاریخی
  • تاریخ استعمار
  • زنان
  • تاریخ جهان
  • تاریخ
  • نظامی