سکه رومی با نقش انتخابات با قدمتی بیش از دو هزار سال

2/16/2021, 10:19:30 PM

به گزارش سایت تاریخ جهان، يافته هاي باستان شناسي و مدارک به دست آمده از گذشتگان نشان مي دهد که در بخش هايي از بين النهرين هندوستان و در بخش هايي از ايران، مجالسي وجود داشت که منتخبين و بزرگان شهر در آن جمع مي شدند و پيرامون مسائل مهم و بيش تر از همه در مورد جنگ تصميم مي گرفتند.


البته هيچ گونه کنترل کامل و دقيقي بر رفتار اين حاکمان اعمال نمي شد و رفتار و خواسته هاي حاکمان خوبه خود به عنوان قانون تلقي مي گرديد.


" اما پس از مدتي نظام حکومتي جديدي شکل گرفت که نقش مردم در آن پررنگ بود: "


در سال 508 پيش از ميلاد مسيح، نظام حکومتي جديدي به نام حکومت "مردم بر مردم" در دولت- شهرهاي يونان شکل گرفت. 


اين نظام "دموکراسيا" ناميده مي شد که متشکل از دو کلمه "دموس" به معني مردم و "کراسيا" به معني فرمانروايي و در نهايت به معني مشارکت مستقيم مردم و شهروندان در اداره جامعه بود. 


مردم در نشست هايي گرد هم مي آمدند و در مورد موضوعات و مسائل مهم، مذاکره و مشورت و سپس بين خود راي گيري مي کردند و تصميم نهايي را مي گرفتند." 


پس از يونان، روم هم شيوه حکومتي جمهوري را براي اداره کشور انتخاب کرد:


"رومي هاي باستان در سال 509 پيش از ميلاد، حکومت پادشاهي را برانداختند و نظام جمهوري برقرار کردند.براي اولين بار حکومت موروثي از بين رفت و رومي ها به اين نتيجه رسيدند که مردم نمايندگان مجلس را انتخاب کنند و امپراتور توسط نمايندگان مردم به قدرت برسد و توسط همان مجلس تحت کنترل و نظارت باشد. 


در واقع معني "جمهوري" به معني "حکومت مردم" است" البته اين شيوه حکومتي هم در روند شکل گيري و پيشرفت خود تغييرات زيادي داشت:


"پاتريستن ها که اشراف زاده و از طبقات مرفه جامعه بودند، خود را وارثان مادام العمر سنا دانسته و به عوام اجازه ورود به مجلس و شرکت در تصميم گيري ها را نمي دادند.

دسته بندی هابرچسب ها

 • باستان شناسی
 • تمدن‌های باستانی
 • سیاست
 • تاریخ ایران باستان
 • تاریخ اروپای باستان
 • تاریخ ادیان
 • تاریخ اروپا
 • تاریخ جهان
 • اقوام باستانی
 • تاریخ
 • امپراتوری روم
 • انتخابات