لحظه ترور "اینه جی رو اسانوما" رهبر سوسیالیست های ژاپن

12/16/2020, 1:57:36 PM

به گزارش سایت تاریخ جهان،ترور "اینه جی رو اسانوما" رهبر سوسیالیست های ژاپن با یک "قمه"  در سال 1960 و توسط یک نوجوان 17 ساله انجام گرفت. رسانه های غربی آن زمان اصرار داشتند که قاتل "اتویا" یک ملی گرای افراطی بوده است.


 وی یک قمه 35 سانتیمتری را زیر کت خود مخفی کرده بود و در هنگام سخنرانی او به بالای سن دوید و آن قمه را در شکم "اسانوما" با قدرت تمام فرو کرد.


این عکس از صحنه ترور از سوی سازمان پولیتزر و «انجمن جهانی عکس خبری» برنده جایزه شد و عکاس آن "یاساسوشی ناگائو" آن جایزه را دریافت نمود.


 پخش فیلم چگونگی قتل آسانوما از تلویزیونهای ژاپن، مردم این کشوررا خشمگین کرده بود که تبعاتی داشت.

 "اوتویا " خود نیز سه هفته بعد در زندان پلیس توکیو و با طنابی که از روانداز (ملحفه) ساخته بود، خود را دار زد و کشت. هنگام پیدا شدن جسد او بر دیوار سلول زندان کلمات زنده باد امپراتور مشاهده شده بود.


سرانجام حزب سوسیالیست ژاپن تجزیه شد و از بطن آن، حزب سوسیال دمکرات به وجود آمد.بیرون بردن جسد "Inejiro Asanuma" پس از ترور
دسته بندی هابرچسب ها

  • کمونیسم
  • عکس تاریخی
  • تاریخ استعمار
  • ترور
  • ژاپن
  • تروریسم
  • تروریست
  • تاریخ جهان
  • رفیق سرخ