نامه تاریخی سلطان بایزید به امیر تیمور و عاقبت شوم آن

1/18/2021, 10:40:53 PM

به گزارش سایت تاریخ جهان نامه سلطان بایزید پادشاه عثمانی به امیر تیمور یکی از اسناد جالب به جا مانده از دوران مغول است. سلطان بایزید یک سلطان آشفته و عصبی بود؛ و لقب رعد و برق را در نبرد علیه قارمانلو به دست آورد. بایزیدپس ازمرگ پدرش مراد یکم در کوزوو به تخت سلطنت نشست.بایزید سلطان عثمانی


متن نامه توهین آمیز بایزید به تیمور و پاسخ او را میخوانیم.


ای سگ ملعون موسوم به تیمور بدان و آگاه باش که ترکان عادت ندارند دوستان پناهنده را پناه ندهند و یا از جنگ با دشمنان بگریزند و یا به دروغ و حیله و مکر مکاران تسلیم شوند...

...تیمور مینویسد: گرچه میدانم ترکمنها هیچگاه شعور تشخیص قضایا را نداشته اند ولی در هر حال بایزید بداند که پیلان ما او و سپاهیان او را در هم میشکنند و اگر باز هم به جنگ ما بیاید البته پشیمان میشود.


بایزید در جواب تیمور از فتوحات خویش مینویسد و یاداور شد که وی شهسوار اسلام و فرزند شهید و فاتح قلاع کافران در اروپا میباشد. مدتها بود که میخواستیم با تو بجنگیم و سپاس خدای را که اکنون به مراد خود رسیدیم.اگر تو به جنگ ما نیایی ما تا سلطانیه تو را تعقیب میکنیم تا معلوم شود چه کسی از فتح سربلند میشود و چه کسی از شکست خوار میگردد.


بایزید نام خود را با آب طلا به خط درشت بالای نامه نوشت و نام تیمور را با مرکب سیاه به خط ریز در پایین رقم زد.


مطالب زننده ای در نامه دیده میشود که از گفتن آن معذوریم.یکی همین بود: ای تیمور لنگ به زودی زنت را نیز...

این قسمت پیرمرد تاتار را بسیار خشمگین کرد.


سلطان بایزید اسیر در قفس آهنین و همسر وی به عنوان یک برده در حال خدمت به تیمورتیمور پس از پیروزی در جنگ "سلطان بایزید" را دستگیر کرد و در قفس انداخت و مانند حیوانی در قفس اورا به دنبال خود ازین شهر به آن شهر می برد.عاقبت بایزید

تیمور لنگ .هارولد لمب. ترجمه جواهر کلام."امیر البرت"دسته بندی هابرچسب ها

  • مغول
  • حمله مغول‌ها
  • هلاکوخان مغول
  • عکس تاریخی
  • عثمانی
  • تاریخ جهان
  • تاریخ
  • تیمور
  • بایزید