وضعیت اسفناک ارتش ناصرالدین‌شاه

۱۴۰۰/۵/۹ - ‏ ۱۴:۴۲:۱۵


اعتماد السلطنه وزیر انطباعات و از نوادگان فتحعليشاه قاجار و مقربان درگاه ناصرالدین‌شاه بود که در طی نگارش خاطرات چند ساله اش درباره قشون ایران چنین نوشته است که به ترتیب تاریخ های ذکر شده در زیر بیاید:گارد شاهی در زمان ناصرالدین شاه


 1296 هجری قمری، قشون ما قشون 40 یا 50 سال قبل است! سردارهای ما رشادتی ندارند و حتی نمی توانند دو قدم اسب رانده و نه با تفنگ ساچمه ای در ده قدمی یک فیل را بزنند.

 

1298 قمری، فوج مراغه از خراسان مراجعت کرده اند و بدلیل آنکه جیره قشون و پول آنان را نداده اند، به حضرت عبدالعظیم رفته و بست نشسته اند!! 


در 1299 ه. قمری، افواج قزوین بر نصرالملک شوریده اند که علتش نرسیدن جیره و مواجب آنان بود و شاه نيز وزیر جنگ را احضار و بازخواست کرده که اگر امسال قشون را منظم نکنی در سال آينده معزول میشوی و هرچه گریه و ناله کنی تاثیری نخواهد داشت (واقعاً حیرت انگیز است!!)


 در 1303ه.قمری، دسته سوارکاران قزاق که سالانه ده هزار تومان مخارج 300 نفرشان است، بخاطر نبودن مواجب در طویله شاه بست نشسته اند و خزانه نیز پولی ندارد و هرکس میرود فحش میدهد! خدا حفظ کند عاقبت کار دولت ما را....... 


از عجایب و مسخرگی تازه اینکه به ملیجک دوم نیز حمایل و منصب سرتیپی داده شد....!!!ملیجک دوم


زین العابدین خان پسر حسام الملک به اردوی شاه آمد و 1700 تومان به شاه و امین اقدس رشوه داد تا سرتیپ شود!!!!.... 


1304 هجری قمری، تفنگ های افواج خلخال را که به تهران آورده شده بودند، مفقود شده است که شاه تغّیر نمود.... 

توپخانه را با پرداخت 5000 تومان از محمد صادق خان گرفته و به اقبال السلطنه داده اند... 


در 1307 هجری، شاه همگی صاحب منصبان و فرماندهان را جمع کرده و اعتراض نمود که قشون ایران در زمان میرزاتقی خان (امیر کبیر) خوب بود و حتی در زمان میرزا آقاخان و میرزا حسن خان سپهسالار هم خوب بوده است (ابله نمی فهمید که آن نیز نتیجه زیرساخت های دوره اميرکبیر بوده است) اما اکنون اوضاع اسفناک است و قشون ایران را با وجود هزینه 3.5 کرور تومان در سال، حتی یاراى این نیست که 5 ساعت درمقابل خصم بایستد!..... داماد امیرکبیر و فرمانده کل قشون ناصرالدین شاه سردار عزیزخان مکری


در 1307 هجری قمری، فوج عرب و عجم که ساخلو مشهد بودند، حاکم خراسان از آنها خواسته بود که به کلات بروند ولی نرفتند! حرفشان این است که فخرالملک که پارسال سرتیپ ما بود، مبلغ 2000 تومان از جیره ما را خورده است، لابد فخرالملک سر فوج حاضر نشده و نایب گذاشته بوده و از او پیشکش گرفته است.... 


در همین سال برای سرکوب اغتشاشات استرآباد آقا بالاخان ماموریت یافت اما از ترکمانان چمور و چاروا شکست سختی خورد ولی امین السلطان به وی لقب امیرخان سردار داده است!!! چند روز بعد هم یکی از سرکردگان همان قشون خبر آورد که از 3000 تومان پولی که برای قشون فرستاده شده بود، 1700 تومان از آن پولها در رودخانه آمل ریخته شده است!!!! یقیناً این صحت ندارد و خودشان سرقت کرده اند.... 


خدا آخر و عاقبت ایران را با این قشون و صاحب منصبانش بخیر کند. 


*روزنامه خاطرات اعتماد السلطنه، برگرفته از کتاب تاریخ چهار هزار ساله ارتش ایران، اسدالله معطوفی 

ناصرالدین شاه


دسته بندی هابرچسب ها

  • تاریخی
  • تاریخ خاورمیانه
  • تاریخ استعمار
  • سلسله قاجار
  • ناصرالدین شاه قاجار
  • تاریخ جهان
  • تاریخ
  • نظامی